Bindvävsträning

Bindväven i kroppen fyller en mängd funktioner. En viktig funktion, inte minst ur ett träningsperspektiv, är att leda krafter genom kroppen. Krafter kan ledas genom kroppen på olika sätt. Krafterna kan beroende på hur de fortplantar sig i vävnaden gynna den naturliga biomekaniken eller störa den. Vävnaden kan stärkas eller försvagas.

Att få en djupare förståelse för bindvävens funktion i träningssituationen kan ge svar på problem i ridningen som leder till enkla lösningar. Problem som man tidigare feltolkat som brister i hästens samarbetsvilja, utbildningsnivå eller styrka. När man vet vad problemet beror på, så är det lättare att hitta en bestående lösning.

Förståelsen för bindvävens roll i rörelseapparaten ger också en fördjupad kunskap kring en del av de mål vi har med vår träning. Såsom självbärighet, korrekt hållning, elasticitet, schwung m.m. Ju mer vi kan och förstår, desto rakare blir vägen mot framgång.

Nyhetsbrev